Назад

Модул 4: Стълб на околната среда KPIs

Цел на модула

Целта на този модул е да се определи екологичният стълб KPIs. KPI на екологичния стълб имат за цел да измерват ефективността на устойчивостта, да управляват и свеждат до минимум отпадъците при използването на вода, транспортирането, третирането на отпадъците (рециклиране и обезвреждане)

Резултати от обучението

Чрез този модул обучаемите ще могат да:

  1. научат какво са екологичните KPI’s, и как да ги измерват?
  2. признаят значението на KPIS за околната среда
  3. научат ролята на стандартите за докладване
  4. научат за системи за управление на околната среда и техния обхват
  5. задават и проследяват емисиите в околната среда
Translate »