Заключителни бележки

  • Бизнес моделът за устойчивост на Тройна долна линия е важен, защото само чрез едновременно отчитане на социалните, екологичните и финансовите въздействия на своите решения организацията може да гарантира дългосрочната си жизнеспособност.
  • Организациите могат да използват подхода SMART, за да се изкачат постепенно по стълбата на шестте нива на устойчивост.
  • Добра практика е да обмислят какво искат да постигнат във всеки стълб по отношение на “темите”.
Translate »