Значението на KPI по екологичния стълб

Прилагане на KPI на екологичния стълб KPI

Екологичните ΚPI по стълба на околната среда предоставят на предприятията инструменти за измерване на техния отпечатък върху околната среда, които отразяват екологичните резултати на бизнеса в контекста на постигането на техните цели и задачи.

KPI задвижват изпълнението на стратегическите цели, текущи и дългосрочни периоди, на стратегическите цели, свързващи различни нива на дефинирани от организацията цели и показатели.

Основни принципи за определяне на екологични KPI

  1. Сравнимост: дават възможност за сравнение и показват промените в екологичните показатели
  2. Баланс: между проблемни и перспективни области
  3. Приемственост: въз основа на едни и същи критерии и сравняване на екологичните показатели между времената и обединява
  4. Навременност: актуализира се често, за да се осигури необходимото време за действия и адаптация
  5. Яснота: трябва да бъде ясна и разбираема от всички в организацията.
Translate »