Най-добри практики

Датски МСП

  • Фокусирайте се върху опитите за преминаване към електрически превозни средства
  • Голям акцент се поставя и върху използването на материали за рециклиране като суровини в техния производствен процес. Всички МСП съобщиха, че виждат възможност под формата на финансови ползи от добре установен процес на рециклиране в рамките на компанията

Австрийски МСП

  • Извършване на промяна в техния транспорт на материали и продукти от камиони до влакове
  • Оползотворяване на енергията, идваща от биомаса. Практиката не само намалява разходите, но и води до значително намаляване на въглеродния отпечатък.

Swire Properties зелена сграда

  • Използване на методи за 3D моделиране за оптимизиране на енергийната ефективност на сграда
  • Използване на интелигентни осветителни системи със слънчеви сензори и сензори за движение, за да се намали потреблението на енергия.
  • Биодизел генераторна система, която превръща олиото за готвене в гориво.
  • Използване на рециклирани материали и нисковъглеродни интегрирани материали

Вкус

  • Намаляване на неравенството между половете чрез приоритизиране на наемането на жени инженери
  • 2015: Започва с 5% жени инженери в екипа, завършва годината с 20%.
Translate »