Определяне на ключови показатели за ефективност (KPI)

KPI са ключовите показатели за ефективност, които предоставят количествен показател за изпълнението, измерено в дългосрочен план в контекста на конкретна цел.

Как една компания може да се възползва от KPI?

  1. KPI измерват степента на успех на една компания въз основа на целите, които компанията си е поставила и възнамерява да постигне.
  2. KPI могат да имат финансов характер и да измерват приходите и разходите на дадена компания.
  3. KPI също се фокусират върху степента на удовлетвореност на клиентите и лоялността на клиентите към тази компания.
  4. KPI също се фокусират върху оперативния процес на цялата организация.

Характеристики на KPI

Бизнес мениджърите трябва постоянно да следят напредъка на целите на компанията, за да останат конкурентоспособни. По-долу са представени качествата на успешните KPI в една компания:

1) Привеждане в съответствие
2) Собствени
3) Предсказваеми
4) Използваеми
5) Ограничени

6) Лесни за разбиране
7) Балансирани и взаимно свързани
8) Актуални
9) Формализирани
10) В контекст

Диференциация на KPI

  • Различните KPI ще бъдат зададени между бизнес и стартираща компания
  • Предприемачите в една и съща индустрия може да са задали различни показатели за изпълнение, защото всеки от тях може да има различна цел и цели, които искат да постигнат.
  • KPI, определени и наблюдавани от две различни лица от една и съща организация, изглежда имат диференциации в зависимост от ролите и нуждите на лицата, които ги определят
  • Различните отдели в рамките на една компания обикновено определят свои собствени показатели за ефективност
Translate »