Основни показатели на инструмента за одит на цифровата устойчивост

Трите П

Рамка за измерване на целите за устойчивост

Социални индикатори

 • Заетост / регистрирана работна сила
 • Половете
 • Разнообразие
 • Вид работа (дистанционно, f2f във връзка с емисиите на газове)
 • Вид договор
 • Заминавания (напр. смърт, оставка, принудително напускане)
 • Осигурено непрекъснато обучение
 • Отсъствия по болест
 • Мерки за здраве и безопасност
 • Достъпна и приобщаваща работна сила

Екологични показатели

 • Потребление на енергия
 • Консумация на вода
 • Изхвърляне на отпадъци
 • Отпадъци, рециклирани/повторно използвани
 • Опасни отпадъци
 • Неопасни отпадъци 

Финансови показатели

 • Общо приходи / продажби Общо разходи 
 • Паричен поток 
 • Марж на брутната печалба
 • Марж на оперативната печалба
 • Марж на нетната печалба
 • Нетна печалба 
 • Текущи сметки за вземания 
 • Разплащателна сметка за плащане
 • Начален капитал / Инвестиция  
 • Дарения 
 • Разходи за брандинг и маркетинг  
 • Разходи за поддръжка
 • Инвестиции в научноизследователска и развойна дейност
Translate »