Предимства на KPI по екологичния стълб

Значението на адаптирането на системите за управление на околната среда

Основните ползи за организациите, прилагащи системи за управление на околната среда, са (Банерже, 2001):

  • Намаляване на отпадъците
  • Спестяване на разходи
  • Подобряване на продукта и качеството

Въздействие на екологичните теми върху дадена компания

Рисковете за околната среда също могат да имат отрицателно въздействие върху компанията и нейните бизнес модели:

Двете основни категории рискове са свързани с:

  • Физически рискове= поради екстремни метеорологични условия, наводнения, суша и дългосрочни въздействия като температурни промени, промени в биологичното разнообразие и промени в капацитета за добив на площи и почви
  • Рискове, свързани с трансформацията към устойчива на климата икономика= пазарни рискове под формата на промени в търсенето поради преминаване към неутрални по отношение на климата доставчици и продукти, политически рискове от прилагането на задължителни разпоредби за енергийна ефективност, данъци върху въглеродните емисии, повишаване на цените на енергията и технологични рискове като преминаването към по-благоприятни за климата задвижващи системи
Translate »