Прилагане на тройната долна линия

Използвайки SMART подхода, организациите могат да си поставят цели за постепенно издигане от едно категорично ниво на устойчивост до следващото. Целите трябва да бъдат:

  • Специфични
  • Измерими
  • Възлагаеми
  • Реалистични
  • Своевременни
Translate »