Резюме

Ключовите показатели за ефективност (KPI) са инструменти за измерване на изпълнението на специфични дейности на дадена компания във връзка с постигането на определените количествени, стратегически и оперативни цели.

KPI се използват от компаниите за:

  • Оценете успеха им спрямо целите, които са си поставили
  • Подготовка и план за постигане на крайните цели
  • Определете нивото, на което са
  • Наблюдавайте по-добрата производителност и регулирайте в реално време проблемите, които се нуждаят от подобрение
  • За по-висока производителност на служителите

KPI са важни и необходими за управлението на изпълнението, тъй като тяхната цел е да осигурят измервания на успеха (или провала), а не измервания на ненужните действия и процеси.

Translate »