Социална устойчивост в МСП: възможности за изпълнение

KPI - Вътрешните социални мерки в рамките на МСП могат да бъдат:

A) Свързани с мотивацията и участието, следните въпроси биха могли да помогнат при намирането на възможности:

 • Справедлива и конкурентна ли е заплатата?
 • Предлага ли компанията сигурност на работното място?
 • Има ли гъвкави модели на работно време?
 • Предлага ли МСП добра работна атмосфера?
 • Получават ли служителите похвали и признание?
 • Служителите поканени ли са на интервюта за оценка?

Б) Свързани с многообразието и равните възможности, следните въпроси биха могли да помогнат при намирането на възможности:

 • Има ли равно заплащане за равен труд?
 • Има ли равни възможности за всички?
 • Компанията живее ли в многообразието?
 • Има ли компанията твърда антидискриминационна политика

Вътрешни социални мерки в компанията

В) Свързани със здравословните и безопасни условия на труд, следните въпроси биха могли да помогнат при намирането на възможности:

 • Има ли мерки за защита на служителите от трудови злополуки?
 • Получават ли служителите обучение по мерки за безопасност и здраве при работа?
 • Извършва ли се оценка на риска на работното място?
 • Регистрират ли се и оценяват ли се злополуките и причините за тях?

Г) Свързани с обучението и развитието на персонала, следните въпроси биха могли да помогнат при намирането на възможности:

 • Как новите служители се въвеждат на работа, приемат се и се обучават?
 • Компанията продължава ли да наема стажанти?
 • Предлага ли компанията образование/обучение за своите служители?
 • Има ли програми за обучение, насърчавани на всички йерархични нива?

Социалните мерки извън компанията могат да бъдат

A) Свързани със социалната ангажираност, следните въпроси биха могли да помогнат при намирането на възможности:

 • Компанията сътрудничи ли си с институции и/или спонсор за провеждането на различни събития?
 • Обръща ли компанията внимание на условията на живот на околните общности, на здравето/безопасността на своите клиенти?
 • Прилагат ли се и прилагат ли се етични бизнес практики?
 • Спазват ли се разпоредбите за защита на данните?

Б) Свързани с устойчивото закупуване, външните вериги за доставки и маркетинга, следните въпроси биха могли да помогнат при намирането на възможности:

 • Извършва ли компанията устойчиви покупки и социална устойчивост с външни партньори?
 • Поддържа ли компанията дългосрочни партньорства?
 • Подходяща ли е информацията за продукта, предоставена от маркетинговите кампании?
Translate »