Социална устойчивост: социалният компонент на устойчивостта

Социалната устойчивост има за цел да осигури стабилно общество, в което всички членове могат да участват с равни права. Тя спомага за гарантиране на човешкото достойнство, както и на трудовите права и правата на човека.

МСП, в които хората работят, им предлагат работа и социална среда. Следователно работното място играе централна роля в социалната устойчивост. Отнася се например за аспекти като:

  • спазване на трудовите права,
  • социални стандарти и
  • безопасност и здраве на служителите, прилагани и на работното място.

в рамките на МСП целта е: равни възможности, справедливо заплащане и третиране за всички.

Translate »