Βασικοί δείκτες του εργαλείου ελέγχου ψηφιακής βιωσιμότητας

Τα 3Ps

Ένα πλαίσιο για τη μέτρηση των στόχων βιωσιμότητας

Κοινωνικοί δείκτες

 • Απασχόληση / εγγεγραμμένο εργατικό δυναμικό
 • Ισότητα των φύλων
 • Διαφορετικότητα
 • Τύπος εργασίας (απομακρυσμένη, f2f σε σχέση με εκπομπές αερίου)
 • Τύπος σύμβασης
 • Αποχωρήσεις (π.χ. θάνατος, παραίτηση, ακούσια αποχώρηση)
 • Προσφέρεται συνεχής κατάρτιση
 • Απουσία από την εργασία λόγω ασθένειας
 • Μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια
 • Προσβάσιμο και χωρίς αποκλεισμούς εργατικό δυναμικό

Περιβαλλοντικοί δείκτες

 • Κατανάλωση ενέργειας
 • Κατανάλωση νερού
 • Διατιθέμενα απόβλητα
 • Ανακυκλωμένα/αναχρησιμοποιημένα απόβλητα
 • Επικίνδυνα απόβλητα
 • Μη επικίνδυνα απόβλητα

Οικονομικοί δείκτες

 • Συνολικά έσοδα / κύκλος εργασιών Συνολικές δαπάνες
 • Ταμειακές ροές
 • Μικτό περιθώριο κέρδους
 • Περιθώριο λειτουργικού κέρδους
 • Καθαρό περιθώριο κέρδους
 • Καθαρά κέρδη
 • Τρέχοντες χρεώστες
 • Υποχρεώσεις τρεχουσών συναλλαγών
 • Αρχικό κεφάλαιο / επένδυση
 • Δωρεές
 • Κόστος μάρκετινγκ και μάρκετινγκ
 • Κόστος συντήρησης
 • Επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη
Translate »