Επικοινωνιακή Στρατηγική για την εφαρμογή αποτελεσματικής βιώσιμης διαχείρισης

Στρατηγική Επικοινωνίας

Ο συνδυασμός της επικοινωνίας με την κοινωνική ευθύνη σημαίνει ότι ο οργανισμός έχει την ικανότητα να επικοινωνεί με το κοινό και τις ομάδες συμφερόντων του γύρω από τις διαστάσεις της κοινωνικής ευθύνης. Οι τρεις κατηγορίες είναι:

 • Κοινωνικά υπεύθυνη επικοινωνία
 • Επικοινωνία για την οικονομική βιωσιμότητα
 • Περιβαλλοντική ή πράσινη επικοινωνία

Κοινωνικά Υπεύθυνη Επικοινωνία

 • Ο σκοπός της είναι να ανταποκριθεί και να διασφαλίσει ότι η διαδικασία της επικοινωνίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κοινωνικές διαστάσεις.
 • Για παράδειγμα: η εστίαση στην ακεραιότητα ενός ατόμου και τον εξουσιοδοτεί να εκπληρώσει τους ρόλους του ως άνθρωπος, να εμπνέει δίκαιη και ίση μεταχείριση των ανθρώπων, να σέβεται την πολιτισμική πολυμορφία, να ενδυναμώνει θετικές πρακτικές κ.λπ.

Επικοινωνία για την οικονομική βιωσιμότητα

 • Ανάπτυξη εκστρατειών χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης
 • Εμπνέει συμπεριφορές win-win με οφέλη
 • Εξασφαλίζει ισορροπία της σχέσης κόστους-αξίας
 • Υποστηρίζει δημιουργικές και επιχειρηματικές πρακτικές
 • Εγγυάται την επιβίωση και την επέκταση του κύκλου ζωής των ΜΜΕ

Περιβαλλοντική ή πράσινη επικοινωνία

 • Προάγει το σεβασμό για τη Γη και τα είδη της.
 • Εμπνέει συμπεριφορές που συντηρούν τους πόρους.
 • Καθοδηγεί πρακτικές για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
 • Αναπτύσσει εκστρατείες για την προώθηση της διαχείρισης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων.
Translate »