Εφαρμογή της Τριπλής Κατώτατης Γραμμής

Χρησιμοποιώντας την SMART προσέγγιση, οι οργανισμοί μπορούν να θέσουν στόχους για σταδιακή ανύψωση από το ένα επίπεδο κατηγορίας βιωσιμότητας στο άλλο. Οι στόχοι πρέπει να είναι:

  • Ειδικοί
  • Μετρήσιμοι
  • Αποδοτικοί
  • Ρεαλιστικοί
  • Εφικτοί
Translate »