Εφαρμογή των περιβαλλοντικών KPIs 

Δείκτες επιδόσεων για τη βιωσιμότητα

δείκτες επιδόσεων βιωσιμότητας σύμφωνα με (Hristov & Chirico, 2019).

Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, “οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), γνωστοί και ως Παγκόσμιοι Στόχοι, υιοθετήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη το 2015 ως μια παγκόσμια έκκληση για δράση με στόχο την εξάλειψη της φτώχειας, την προστασία του πλανήτη και τη διασφάλιση ότι μέχρι το 2030 όλοι οι άνθρωποι θα ζουν σε συνθήκες ειρήνης και ευημερίας.

Οι 17 ΣΒΑ είναι ολοκληρωμένοι – αναγνωρίζουν ότι οι δράσεις σε έναν τομέα έχουν αντίκτυπο στα αποτελέσματα σε άλλους τομείς και ότι η ανάπτυξη πρέπει να εξισορροπεί την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα” (Ηνωμένα Έθνη, 2023).

Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS) ορίζονται ως ένας τρόπος με τον οποίο οι οργανισμοί επιτυγχάνουν κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς επιχειρηματικούς στόχους. Τα EMAS αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη βιώσιμη οργανωτική ανάπτυξη (Gianni et al., 2017)”. “Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς, βιώσιμη παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου” (Maletic et al., 2015).

Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης προς εφαρμογή:

  • ISO 14001
  • EMAS
Translate »