Η σημασία των περιβαλλοντικών KPIs

Εφαρμογή των περιβαλλοντικών KPIs

Οι περιβαλλοντικοί δείκτες απόδοσης παρέχουν στις εταιρείες εργαλεία για τη μέτρηση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, τα οποία αντικατοπτρίζουν την περιβαλλοντική επίδοση μιας εταιρείας σε σχέση με την επίτευξη των στόχων της.

Οι ΚΔΤ αποτελούν τη βάση για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, των τρεχουσών και των μακροπρόθεσμων περιόδων και για τη σύνδεση των στρατηγικών στόχων με τα διάφορα επίπεδα στόχων και σημείων αναφοράς που θέτει ο οργανισμός.

Βασικές αρχές για τον ορισμό των περιβαλλοντικών ΚΔΤ

  1. Συγκρισιμότητα: επιτρέπει τη σύγκριση και δείχνει τις αλλαγές στις περιβαλλοντικές επιδόσεις
  2. Ισορροπία: μεταξύ προβληματικών και υποσχόμενων περιοχών
  3. Συνέχεια: με βάση τα ίδια κριτήρια και σύγκριση των περιβαλλοντικών επιδόσεων μεταξύ περιόδων και μονάδων
  4. Επικαιρότητα: συχνές επικαιροποιήσεις ώστε να παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος για μέτρα και προσαρμογές
  5. Σαφήνεια: θα πρέπει να είναι σαφής και κατανοητή σε όλους στον οργανισμό.
Translate »