Κοινωνική βιωσιμότητα στις ΜΜΕ: δυνατότητες εφαρμογής

KPIs - Τα εσωτερικά κοινωνικά μέτρα στις ΜΜΕ θα μπορούσαν να είναι:

Α) Όσον αφορά τα κίνητρα και τη συμμετοχή, οι ακόλουθες ερωτήσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξεύρεση ευκαιριών:

 • Είναι ο μισθός κατάλληλος και ανταγωνιστικός;
 • Προσφέρει η εταιρεία ασφάλεια εργασίας;
 • Υπάρχουν μοντέλα ευέλικτου χρόνου εργασίας;
 • Προσφέρει η ΜΜΕ καλή εργασιακή ατμόσφαιρα;
 • Λαμβάνουν οι εργαζόμενοι έπαινο και αναγνώριση;
 • Καλούνται οι εργαζόμενοι σε συνεντεύξεις αξιολόγησης;

Β) Στο πλαίσιο της πολυμορφίας και των ίσων ευκαιριών, οι ακόλουθες ερωτήσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναζήτηση ευκαιριών:

 • Υπάρχει ίση αμοιβή για ίση εργασία;
 • Υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους;
 • Αγκαλιάζει η εταιρεία την πολυμορφία;
 • Διαθέτει η εταιρεία σταθερή πολιτική κατά των διακρίσεων;

Εσωτερικά κοινωνικά μέτρα στην εταιρεία

Γ) Στο πλαίσιο της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας, οι ακόλουθες ερωτήσεις μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό ευκαιριών: :

 • Υπάρχουν μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από εργατικά ατυχήματα;
 • Έχουν εκπαιδευτεί οι εργαζόμενοι σε θέματα υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας;
 • Έχει διενεργηθεί εκτίμηση κινδύνων στο χώρο εργασίας;
 • Καταγράφονται και αναλύονται τα ατυχήματα και τα αίτιά τους;

Δ) Όσον αφορά την κατάρτιση και την ανάπτυξη του προσωπικού, οι ακόλουθες ερωτήσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναζήτηση ευκαιριών:

 • Πώς εισάγονται οι νέοι εργαζόμενοι στην εργασία τους, πώς τους καλωσορίζουν και πώς τους εκπαιδεύουν;
 • Συνεχίζει η εταιρεία να απασχολεί ασκούμενους;
 • Προσφέρει η εταιρεία προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης για τους εργαζομένους της;
 • Υπάρχουν προγράμματα κατάρτισης που προωθούνται σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα;

Τα κοινωνικά μέτρα εκτός της εταιρείας θα μπορούσαν να είναι

Α) Στο πλαίσιο της κοινωνικής δέσμευσης, οι ακόλουθες ερωτήσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναζήτηση ευκαιριών:

 • Συνεργάζεται η εταιρεία με φορείς ή/και χορηγούς για τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων;
 • Η εταιρεία ενδιαφέρεται για τις συνθήκες διαβίωσης των γειτονικών κοινοτήτων, για την υγεία και την ασφάλεια των πελατών της;
 • Εφαρμόζονται και εφαρμόζονται ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές;
 • Τηρούνται οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων;

Β) Στο πλαίσιο των βιώσιμων αγορών, των εξωτερικών αλυσίδων εφοδιασμού και του μάρκετινγκ, οι ακόλουθες ερωτήσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναζήτηση ευκαιριών:

 • Πραγματοποιεί η εταιρεία βιώσιμες αγορές και κοινωνική βιωσιμότητα με εξωτερικούς συνεργάτες;
 • Διατηρεί η εταιρεία μακροχρόνιες συνεργασίες;
 • Παρέχονται οι κατάλληλες πληροφορίες για το προϊόν στις εκστρατείες μάρκετινγκ;
Translate »