Κοινωνική βιωσιμότητα στις ΜΜΕ: Πώς μπορεί να αναγνωριστεί η κοινωνική βιωσιμότητα και ποια είναι τα οφέλη της;

Κοινωνική βιωσιμότητα στις ΜΜΕ

Η κοινωνική ευθύνη μιας εταιρείας απευθύνεται αφενός στους εργαζομένους της και αφετέρου στην κοινωνική ευθύνη.

Προσδιορισμός της κοινωνικής βιωσιμότητας

Οι εταιρείες εφιστούν την προσοχή στον εαυτό τους μέσω ετικετών (προϊόντων ή υπηρεσιών) και συστημάτων βιώσιμης διαχείρισης.

Τα σήματα που απονέμονται από ομάδες συμφερόντων ή δημόσιους φορείς μπορούν να συμβάλουν στην επίδειξη της κοινωνικής δέσμευσης στους εργαζόμενους και τους πελάτες. Η ετικέτα “Fairtrade” είναι μια πολύ γνωστή ετικέτα για προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο παγκόσμιας εμπορίας. Σκοπός της είναι να συμβάλει στη διασφάλιση ρυθμιζόμενων συνθηκών εργασίας και στην απαγόρευση των διακρίσεων και της παιδικής εκμετάλλευσης. Τα συστήματα βιώσιμης διαχείρισης δεσμεύουν τις εταιρείες σε μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης (ΠΒΒ) και στην παρακολούθηση των διαδικασιών δημιουργίας αξίας.

Τα βασικά οφέλη της κοινωνικής βιωσιμότητας για τις ΜΜΕ

Σε μια εταιρεία που έχει εφαρμόσει μέτρα κοινωνικής βιωσιμότητας, θα μπορούσαν να επιτευχθούν οι ακόλουθες επιπτώσεις (μεταξύ άλλων):

  • Αύξηση των κινήτρων και της δέσμευσης των εργαζομένων στην εργασία τους και στην εταιρεία
  • Καλύτερη συναισθηματική σύνδεση και ταύτιση με την εταιρεία
  • Καλή εργασιακή ατμόσφαιρα και αυξημένη ευημερία στην εργασία
  • Χαμηλότερη εναλλαγή προσωπικού και μακροπρόθεσμο, πιστό ενδιαφέρον στην εταιρεία
  • Αυξημένο ποσοστό συστάσεων

Τα βασικά οφέλη της κοινωνικής βιωσιμότητας για τις ΜΜΕ (II)

Οι εξωτερικές επιδράσεις που μπορεί να δημιουργηθούν μπορεί να είναι (μεταξύ άλλων)

  • Οι ομάδες με κίνητρα κάνουν εξαιρετική δουλειά
  • Καλύτερη τοποθέτηση στην αγορά και ταύτιση με το εμπορικό σήμα
  • Μεγαλύτερη αξιοπιστία και αυθεντικότητα
  • Αυξημένη εμπιστοσύνη στο προϊόν ή την υπηρεσία
  • Η οικοδόμηση μιας βάσης εμπιστοσύνης με το πελατολόγιο του
Translate »