Κύριες κατηγορίες περιβαλλοντικών KPIs

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι σημαντικότεροι περιβαλλοντικοί δείκτες μέτρησης είναι οι εξής

  • Αναλογία της περιοχής ανάπτυξης του έργου
  • Ποσότητα δανεισμένου εδάφους
  • Χρησιμοποιούμενη ποσότητα σκυροδέματος
  • Μέτρα για την εξοικονόμηση νερού
  • Ανακύκλωση νερού
  • Μείωση της ρύπανσης των υδάτων
  • Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
  • Μείωση των στερεών αποβλήτων
  • Καταστολή θορύβου
  • Εξοικονόμηση ενέργειας
Translate »