Μέτρηση περιβαλλοντικών KPIs

Τα δύο κύρια αποτελέσματα της μέτρησης, της διαχείρισης και της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις είναι:

  • Σημαντικά επιχειρηματικά οφέλη: Με τη μείωση και τη διαχείριση της χρήσης των πόρων, οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν το κόστος αυξάνοντας παράλληλα την αποδοτικότητα. Με τη μείωση της σπατάλης υλικών, προϊόντων ή πόρων και την εξάλειψη ή τη μείωση των φορολογικών δαπανών που σχετίζονται με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων.
  • Περιβαλλοντικά οφέλη: Ένα καθαρότερο και αποδοτικότερο προϊόν που μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης ενέργειας και πόρων.
Translate »