Ο ορισμός των περιβαλλοντικών KPIs

Οι βασικοί περιβαλλοντικοί δείκτες επιδόσεων (KPI) παρέχουν στις εταιρείες ένα εργαλείο μέτρησης. Ορίζονται ως ποσοτικοποιήσιμες μετρήσεις που αντικατοπτρίζουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις μιας εταιρείας όσον αφορά την επίτευξη των συνολικών της στόχων.

Translate »