Περίληψη

Οι βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) είναι εργαλεία για τη μέτρηση της απόδοσης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων μιας εταιρείας σε σχέση με την επίτευξη ποσοτικών, στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων που έχουν τεθεί.

Οι KPI χρησιμοποιούνται από εταιρείες για:

  • Αξιολόγηση την επιτυχία τους σε σχέση με τους στόχους που έχουν θέσει.
  • Προετοιμασία και σχεδιασμό για την επίτευξη των τελικών στόχων.
  • Προσδιορισμό του επιπέδου που βρίσκονται.
  • Παρακολούθηση της καλύτερης απόδοσης και προσαρμογή σε πραγματικό χρόνο των θεμάτων που χρειάζονται βελτίωση.
  • Αύξηση της απόδοσης των εργαζομένων.

Οι KPI είναι σημαντικοί και απαραίτητοι για τη διαχείριση της απόδοσης, καθώς σκοπός τους είναι να παρέχουν μετρήσεις επιτυχίας (ή αποτυχίας) αντί για μετρήσεις περιττών ενεργειών και διαδικασιών.

Translate »