Πλεονεκτήματα των περιβαλλοντικών KPIs

Η σημασία της υιοθέτησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης

Τα κύρια οφέλη για τους οργανισμούς που εφαρμόζουν ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι (Banerjee, 2001):

  • Λιγότερα απόβλητα
  • Εξοικονόμηση κόστους
  • Βελτίωση του προϊόντος και της ποιότητας

Επίδραση των περιβαλλοντικών ζητημάτων σε μια εταιρεία

Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι μπορούν επίσης να έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε μια εταιρεία και στα επιχειρηματικά της μοντέλα: Οι δύο κύριες κατηγορίες κινδύνων σχετίζονται με τις ακόλουθες πτυχές:

  • Φυσικοί κίνδυνοι = λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, πλημμυρών, ξηρασίας και μακροχρόνιων επιπτώσεων, όπως οι αλλαγές της θερμοκρασίας, οι αλλαγές στη βιοποικιλότητα και οι αλλαγές στην ικανότητα απόδοσης της γης και του εδάφους.
  • Κίνδυνοι που συνδέονται με τη μετάβαση σε μια οικονομία ανθεκτική στο κλίμα = κίνδυνοι της αγοράς με τη μορφή αλλαγών στη ζήτηση λόγω της στροφής προς προμηθευτές και προϊόντα που δεν επηρεάζουν το κλίμα, πολιτικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την εφαρμογή δεσμευτικών κανονισμών για την ενεργειακή απόδοση, φόροι άνθρακα, αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και τεχνολογικοί κίνδυνοι, όπως η μετάβαση σε πιο φιλικά προς το κλίμα συστήματα κίνησης.
Translate »