Συμπέρασμα

  • Βιώσιμη διαχείριση: Επιχειρηματικές πρακτικές που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών, στη βελτίωση της ανάπτυξης και στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας πόρων για τις μελλοντικές γενιές.
  • Σημαντικό για το περιβάλλον, την κοινότητα και τη μακροπρόθεσμη διάρκεια ζωής της εταιρείας.
  • Επικοινωνία και κοινωνική ευθύνη: Βοηθά την εταιρεία να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους ενδιαφερόμενους.
  • Τα εργαλεία: Επιτρέπουν τη μετάφραση των απαιτήσεων σε επιχειρηματικές στρατηγικές.
  • Ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων: Απαραίτητη για την εφαρμογή περιβαλλοντικών πρακτικών.
  • Βέλτιστες πρακτικές: Παρέχουν παραδείγματα για να εμπνεύσουν τις ΜΜΕ για αποτελεσματική βιώσιμη διαχείριση.
Translate »