Συμπερασματικές παρατηρήσεις

  • Η χρήση των δεικτών απόδοσης είναι ζωτικής σημασίας για τις ΜΜΕ προκειμένου να βελτιώσουν τις στρατηγικές και επιχειρησιακές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
  • Σε αυτή την Ενότητα 6 του έργου SustainSMEs, εξηγούνται τα δέκα βήματα που είναι απαραίτητα για τον εντοπισμό των πιο σημαντικών και ενδιαφερουσών KPIs μιας ΜΜΕ.
  • Αναλύονται οι πιο σημαντικοί και ενδιαφέροντες δείκτες ΚΡΙ για τις ΜΜΕ για κάθε τομέα ενός οργανισμού.
Translate »