Τύποι KPI

Υπάρχει μια ποικιλία KPI που μπορούν να βοηθήσουν στη μέτρηση της απόδοσης ή της προόδου της επιχείρησής σας. Οι πιο σημαντικοί τύποι KPI είναι:

 • Ποιοτικοί δείκτες
 • Ποσοτικοί δείκτες
 • Κορυφαίοι δείκτες
 • Δείκτες υστέρησης
 • Ενδείξεις εισαγωγής
 • Δείκτες εξόδου
 • Δείκτες διαδικασίας
 • Πρακτικοί δείκτες
 • Δείκτες κατεύθυνσης
 • Ενεργοί δείκτες
 • Οικονομικοί δείκτες
 • Δείκτες αποτελέσματος

Πώς να ορίσετε KPI σε 4 βήματα

Βήμα 1

 • Προσδιορίστε τα αναμενόμενα αποτελέσματα του οργανισμού

Βήμα 2

 • Καθορίστε τις απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των τελικών στόχων του οργανισμού

Βήμα 3

 • Προσδιορίστε το τρέχον επίπεδο προόδου της εταιρείας

Βήμα 4

 • Προσδιορίστε το ποσοστό της αλλαγής που έχει συμβεί σε κάθε τομέα ανασκόπησης

Προσδιορίστε τα αναμενόμενα αποτελέσματα του οργανισμού

Χωρίστε τους στόχους σε συγκεκριμένους στόχους

Προσδιορίστε το τρέχον επίπεδο προόδου της εταιρείας

Καθορίστε το ποσοστό της αλλαγής που έχει συμβεί σε κάθε περιοχή ελέγχου

Τι είναι οι δείκτες βιωσιμότητας και σε τι χρησιμοποιούνται;

Αυτά είναι μέτρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετρήσουν πόσο καλά λειτουργούν οι στρατηγικές μιας εταιρείας και έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Οι δείκτες βιωσιμότητας αξιολογούν τόσο την απόδοση της εταιρείας όσο και την υλοποίηση του σχεδίου.
 • Oι δείκτες βιωσιμότητας σχετίζονται άμεσα με πολλά πρότυπα.
 • Οι εταιρείες που τα υιοθετούν δείχνουν τη δέσμευσή τους και τις επιδόσεις τους σε συγκεκριμένους τομείς.

Παραδείγματα KPIs στην κοινωνική βιωσιμότητα

 • Ο αριθμός των νέων εργαζομένων σε μια επιχείρηση
 • Οι παροχές που παρέχονται στο μόνιμο προσωπικό
 • Ποσοστά επιστροφής στην εργασία και διατήρησης μετά τη γονική άδεια ανά φύλο.
 • Ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού
 • Εργαζόμενοι με υψηλή συχνότητα εμφάνισης ή υψηλό κίνδυνο ασθενειών που σχετίζονται με το επάγγελμά τους
 • Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος ανά εργαζόμενο ανά φύλο και ανά κατηγορία εργαζομένων
 • Αναλογία βασικού μισθού και αποδοχών ανδρών προς γυναίκες

Δείκτες KPI στη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα

Η παρακολούθηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διασφάλιση της υπεύθυνης διαχείρισης των οικονομικών και της δημοσιονομικής υγείας της εταιρείας σας.

Παρακάτω υπάρχουν οι 5 οικονομικοί KPI που δεν μπορείτε να χάσετε  

 1. Μικτό Περιθώριο Κέρδους = (Έσοδα – Κόστος Καλής Πώλησης) / Έσοδα
 2. Καθαρό Κέρδος = Σύνολο εσόδων – Συνολικά Έξοδα
 3. Περιθώριο Καθαρού Κέρδους = Καθαρό Κέρδος / Σύνολο εσόδων
 4. Τρέχουσα αναλογία = Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
 5. Debt to Equity Ratio = Debt / Equity

Βασικοί περιβαλλοντικοί δείκτες απόδοσης

Οι βασικοί δείκτες περιβαλλοντικής απόδοσης (KPIs) είναι ποσοτικά μέτρα, πραγματικός αριθμός που δίνουν τιμές στην περιβαλλοντική απόδοση της επιχείρησής σας.

Παραδείγματα περιβαλλοντικών KPI:

 • Λογαριασμοί ενέργειας
 • Λογαριασμοί νερού
 • Εγγραφές αγορών
 • Στοιχεία χρήσης καυσίμου οχήματος ή χιλιομέτρων οχήματος
 • Λογαριασμοί διαχείρισης απορριμμάτων
 • Ταξιδιωτικές αποδείξεις

Ένας περιβαλλοντικός δείκτης τιμών δείκτη θα πρέπει να συνοδεύεται από:

Πληροφορίες σχετικά με το γιατί συμπεριλήφθηκε (σκοπός και αντίκτυπός του)

Πώς λήφθηκαν και υπολογίστηκαν οι πληροφορίες

Αν έγιναν υποθέσεις

Πώς να επιλέξετε τους περιβαλλοντικούς σας KPI

Η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει έναν κατάλογο περιβαλλοντικών δεικτών απόδοσης που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις. Οι τέσσερις κύριοι περιβαλλοντικοί τομείς KPI είναι:

 • Εκπομπές στον αέρα
 • Εκπομπές στο νερό
 • Εκπομπές στη γη
 • Χρήση πόρων

Πώς μπορείτε να κάνετε τους περιβαλλοντικούς σας KPI συγκρίσιμους;

 • Θα πρέπει να αναφέρετε περιβαλλοντικά δεδομένα σε συγκρίσιμη μορφή, έτσι ώστε η απόδοσή σας να μπορεί να αξιολογηθεί με την πάροδο του χρόνου και σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις
 • Οι KPI θα πρέπει επίσης να εκφράζονται με όρους που καλύπτουν ολόκληρη την επιχείρηση για την περίοδο της αναφοράς
 • Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μετρήσεις που είναι τυπικές στον τομέα της επιχείρησής σας.
Translate »